English
  • asda

Công bố thông tin định kỳ

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 hợp nhất
2 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 công ty mẹ
3 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất
4 Biên bản họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất
5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
6 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
7 Tờ trình về Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I
8 Thư mời tham dự đại hội cổ đông lần thứ nhất
9 Tờ trình về Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
10 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
11 Tờ trình về tỉ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài
12 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
13 Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT/BKS
14 Mẫu đơn đề cử, ứng cử HĐQT/BKS
15 Chương trình đại hội
16 Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
17 Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL + Dự thảo điều lệ
18 Tờ trình về Quy chế Quản trị nội bộ PVOIL + Dự thảo Quy chế
19 Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2018

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP