English
  • asda

Công bố thông tin bất thường - Công bố thông tin theo yêu cầu

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc PVOIL
2 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - CT HĐQT
3 Sơ yếu lý lịch Ông Cao Hoài Dương - TV HĐQT, TGD
4 Sơ yếu lý lịch Ông Lê Văn Nghĩa - TV HĐQT
5 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Việt Thắng - TV HĐQT
6 Sơ yếu lý lịch Ông Trần Hoài Nam - TV HĐQT
7 Sơ yếu lý lịch Ông Hạng Anh Minh - TV HĐQT
8 Sơ yếu lý lịch Ông Lê Ngọc Quang - TV HĐQT
9 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Đức Kện - TB Kiểm soát
10 Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Thanh Sơn - Kiểm soát viên
11 Sơ yếu lý lịch Bà Trần Thị Phượng - Kiểm soát viên
12 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Anh Toàn - PTGĐ
13 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Tuấn Tú - PTGĐ
14 Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Thành Vinh - PTGĐ
15 Sơ yếu lý lịch Ông Võ Khánh Hưng - PTGĐ
16 Sơ yếu lý lịch Ông Lê Xuân Trình - PTGĐ
17 Sơ yếu lý lịch Ông Vũ Hoài Lam - PTGĐ
18 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Đăng Trình - KTT
19 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Trình
20 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Toàn

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP