English
  • asda

Kết nối cổ đông

1. Việc áp dụng hóa đmơn điện tử tiến triển như thế nào? Cạnh tranh từ các cây xăng tư nhân và xăng dầu nhập lậu có giảm đi không?

PVOIL đang nghiên cứu triển khai hóa đơn điện tử trong toàn bộ hệ thống, dự kiến sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Hóa đơn điện tử giúp minh bạch, tiến tới giảm thiểu và loại bỏ kinh doanh xăng lậu

Nếu trong thời gian tới, Nhà nước quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc sẽ hạn chế việc kinh doanh xăng dầu từ nguồn nhập lậu.

3. Đánh giá về cạnh tranh trong ngành? Lợi thế cạnh tranh của PVOIL?

2. Xin cho biết kế hoạch niêm yết của Công ty?

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP